Vilka skyldigheter har man som hyresvärd

Som hyresvärd lyder man under hyreslagen. Sedan 2013 ser den inte likadan ut för privatägda bostäder som för hyresrätter.

Hyresvärdens skyldigheter vid uthyrning av hyresrätt

Hyresvärden för en hyresrätt omfattas av underhållsplikten.

Den innebär bland annat att bostaden eller lokalen som hyrs ut måste vara i ett acceptabelt och beboeligt skick och redan vid tillträdesdagen fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Hyresvärdens underhållsplikt gäller under hela uthyrningsperioden.

Hyresgästen kan ställa högre krav

Är lägenheten du hyr ut avsedd som bostad är du inte bara skyldig att hålla den i acceptabelt och beboeligt skick. Du är även förpliktigad att med skäliga tidsmellanrum ombesörja underhåll i form av till exempel tapetsering, målning och mindre reparationer som kan behövas på grund av normalt slitage över tid.

avtal mellan hyresvärd och hyresgäst

Vad som anses vara skäligt tidsmellanrum skiljer sig mellan lägenheters olika enskilda egenskaper, och man utgår även från vad som är brukligt på orten som avses. Att det ligger i hyresvärdens intresse att låta utförandet av reparationsarbeten ske samtidigt för en hel fastighet tas också i beaktande. Ett sådant upplägg kan dock inte åberopas om det innebär att en enskild hyresgäst får vänta långt över normal tid på att dennes lägenhet ska åtgärdas.

Hyresgästen ansvarar för skador på lägenheten

Om en skada i lägenheten uppstår genom hyresgästens uppsåt eller oaktsamhet är denne skyldig att stå för eventuella åtgärder. Det gäller även om skadan orsakas av en gäst till hyresgästen. Dock finns det i lagen många tolkningsmöjligheter kring uppsåt och oaktsamhet, och varje fall måste undersökas enskilt. Om skadorna uppstår vid brand eller vattenläckage hålls hyresgästen oftast inte ansvarig, såvida dessa inte har skett med anledning av bristande tillsyn eller försumlighet från dennes sida.

Undantag från underhållsplikten

Det finns två lagstadgade undantag från hyresvärdens underhållsplikt vid bostadsuthyrning. Det ena gäller i de fall hyresvärden hyr ut ett enfamiljshus och detta har stadgats i det enskilda hyresavtalet. Det andra undantaget gäller i fall då hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul och underlåtelse av underhållsplikten har tagits in i en förhandlingsöverenskommelse.

Syftet med den bestämmelsen är att en specifik hyresgäst kan anses särskilt skötsam och sliter mindre än normalt på lägenheten, och i sådana fall kan få möjligheten att avstå från reparationer eller upprustningar i utbyte mot en lägre hyra. Detta kallas för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Det finns inga motsvarande regler för hyreslokaler, därför är det viktigt att hyresvärden och hyresgästen fyller ut hyresavtalet med klausuler om reparationer.

Hur fungerar uppsägning av hyreskontrakt

När det gäller tidsbestämda hyresavtal av hyresrätter är hyresvärden vanligtvis bunden av avtalet under hela hyrestiden. En hyresgäst har däremot alltid rätt att säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre kalendermånader från och med uppsägningen. Det gäller oavsett om hyresavtalet är på bestämd tid, och även om annan uppsägningstid är avtalad mellan parterna.

Om du som hyresvärd godkänner att din hyresgäst får en kortare uppsägningstid än den lagstadgade ska detta anges i ert hyresavtal. Hyresvärden är dock bunden till lagstadgade uppsägningstider, och till ännu längre uppsägningstider om detta har avtalats.

Det finns tillfällen då uppsägning kan ske i förtid på initiativ av antingen hyresgästen eller hyresvärden. En orsak till uppsägning i förtid kan till exempel vara allvarliga brister i bostaden eller att hyresgästen bryter mot hyresavtalet genom att slarva gravt med hyresbetalningar eller gör sig skyldig till allvarliga störningar. Den typen av förfarande måste följa särskilda formföreskrifter och att tillfråga expertis rekommenderas.


Andra liknande artiklar

Behöver jag städa balkongen vid flytt?

Hårdare krav på flyttstädning i Stockholm jämfört med övriga landet

Bli av med vägglöss | Tips om vägglöss-sanering | Kostnad

Din städfirma i alla väder
8 Sep 2020